Algemene Privacy Policy

Artikel 1

1. Waarom deze privacy policy?

1.1. Dit is de privacy policy van Mateza. Onze bedrijfsgegevens vind je in artikel 3 hieronder.

Deze policy is van toepassing op de verwerking van jouw gegevens door Mateza, dit al dan niet via onze website beschikbaar op https://www.mateza.net.

Met deze policy proberen we je hierover op een transparante manier te informeren. We raden je aan om deze policy zorgvuldig te lezen. Je kan deze policy te allen tijde raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op onze website.

Voor vragen of verzoeken kan je steeds mailen naar thibault@mateza.net

1.2. Opgelet! Deze policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via hyperlinks op onze website wordt verwezen.

1.3. Wij kunnen deze privacy policy op elk moment wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op onze website.

1.4. Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Gent (afdeling(en) Gent) zijn bevoegd in geval van een geschil.

Artikel 2

2. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Wij (Mateza). Wij zijn de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dit betekent dat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen en instaan voor de rechtmatige en correcte verwerking van jouw gegevens.

Artikel 3

3. Hoe kan je ons contacteren?

Rechtsvorm(en): Eenmanszaak

Naam: Mateza

Handels- / merknaam: ‘Mateza’ Zetel: Jasmijnenweg 7, 9100 Sint-Niklaas, België

Ondernemingsnummer: 1007.951.150 E-mail: thibault@mateza.net

Hyperlink website: https://www.mateza.net

Artikel 4

4. Welke gegevens verwerken wij van jou en hoe?

4.1. Mateza verwerkt volgende gegevens van haar klanten:

De naam van de onderneming, zetel en ondernemingsnummer;

financiële gegevens: bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens;

elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens wanneer je onze website bezoekt: apparaatgegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies, logbestandsgegevens, externe websites die je hebben doorverwezen, door jou bezochte pagina’s op de website (en datum en tijd);

persoonlijke kenmerken indien nodig (bv. voor gepersonaliseerde kaartjes bij bestellingen): bv. leeftijd, geboortedatum en geslacht.

4.2. Mateza kan jouw gegevens rechtstreeks van jou ontvangen.

4.3. Mateza kan jouw persoonsgegevens ontvangen en verwerken in het kader van de overeenkomst met jou, wanneer je contact opneemt met Mateza voor inlichtingen (telefonisch, schriftelijk of via de website) dan wel via cookies op onze website.

Artikel 5

5. Waarom en op basis van wat verwerken wij jouw gegevens?

5.1. Mateza verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

– Klantenbeheer:

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om in contact te treden met je, jouw eventuele vragen te kunnen verwerken en jou de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen over onze producten onze diensten, promoties, kortingen, onze website of andere met onze activiteiten gerelateerde informatie.

Tevens verwerken wij jouw persoonsgegevens voor het beheren van onze klantenbestanden, het uitvoeren en opvolgen van bestellingen, betalingen, administratie, facturatie en boekhouding.

De verwerking van jouw gegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst.

Indien je bepaalde gegevens, zoals jouw identificatiegegevens of financiële gegevens, die we nodig hebben in het kader van de overeenkomst, niet verstrekt aan ons kan er geen samenwerking plaatsvinden.

– Wij kunnen jouw gegevens verwerken om de verkoop en onze producten en diensten te optimaliseren:

Zo kan Mateza je bv. contacteren voor het plaatsen van een review op onze website. Dit kan op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

– Direct marketing:

Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over onze producten en diensten of andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn.

Indien je klant bent bij ons kan dat op grond van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen. Indien je geen klant bent van ons, hebben we jouw voorafgaande toestemming nodig (bv. door in te schrijven via onze website). Jouw toestemming is vrij en kan je op elk moment intrekken.

– Het verzorgen van een optimale werking van onze website:

Wanneer je de website bezoekt of raadpleegt, kunnen we bepaalde elektronische gegevens verwerken, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 4.1 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen jou als bezoeker en onze website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van onze website. Cookies zorgen er ook voor dat jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van onze website.

– Het naleven van toepasselijke wetgeving.

5.2. De verwerking van jouw gegevens, al dan niet op of via de website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. ‘geautomatiseerde individuele besluitvorming’ of van profilering.

Artikel 6

6. Wie ontvangt of verwerkt jouw gegevens nog (naast Mateza)?

6.1. Mateza

6.2. andere ondernemingen kunnen jouw gegevens verwerken in het kader van onze activiteiten, zoals bv. onze boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, verzekeringsmakelaars, verzekeraars, juridische adviseurs of andere dienstverleners.

6.3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door derden die dit niet doen in opdracht van Mateza, maar daar zelf voor verantwoordelijk zijn.

6.4. Mateza kan verplicht worden jouw gegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.

Artikel 7

7. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

7.1. Wij zullen jouw gegevens niet langer bijhouden dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals omschreven hierboven in artikel 5, tenzij er op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

7.2. Zo zullen wij jouw gegevens maximum 10 jaar na de laatste overeenkomst bijhouden (dit is de verjaringstermijn voor contractuele vorderingen). Voor bepaalde andere gegevens gelden andere termijnen. Bepaalde sociale documenten i.v.m. personeel bv. zullen wij 5 jaar bijhouden en bepaalde boekhoudkundige en fiscale documenten 7 jaar. Gegevens van sollicitanten zullen wij tot 5 jaar na de sollicitatie bijhouden, tenzij wij de gegevens nodig hebben om ons te verweren tegen een eventuele vordering (bv. inzake discriminatie in het rekruteringsproces) in welk geval wij de gegevens tot 5 jaar kunnen bijhouden.

Voor andere bepaalde gegevens kunnen er ook specifieke wettelijke bewaringstermijnen gelden. In ieder geval geldt hierbij het principe dat wij jouw gegevens niet langer bijhouden dan nodig.

Artikel 8

8. Wat zijn jouw rechten?

8.1. Je hebt het recht op informatie over de verwerking van jouw gegevens. Dit wordt je meegedeeld via deze privacy policy. Je kan ons ook steeds verzoeken om bijkomende informatie te verschaffen.

8.2. Je hebt het recht om ons te verzoeken om: inzage van jouw gegevens.Daarvoor kan je kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien je om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij jou hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost. verbetering van jouw gegevens (zo nodig);

8.3. Je hebt het recht om tegen de verwerking van jouw gegevens bezwaar te maken.

8.4. Je hebt het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens (aan een andere verwerkingsverantwoordelijke). Dit kan enkel indien de verwerking door ons berust op jouw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

8.5. Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.

8.6. Je hebt bovendien het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kan je ook steeds Mateza zelf contacteren.

8.7. De uitoefening van jouw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de geldende wetgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de zgn. ‘GDPR’)).

8.8. Voor de uitoefening van jouw rechten kan je eenvoudigweg een verzoek richten aan Mateza. Hierbij moet je je wel afdoende identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan jouw identiteit, mogen wij jou om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van jouw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van jouw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

Vragen? Contacteer ons gerust: thibault@mateza.net