Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 De website van MATEZA (hierna ‘mateza.net’ genoemd), vertegenwoordigd door Thibault Van de Sompele, een eenmanzaak met maatschappelijke zetel te Jasmijnenweg 7, 9100 Sint-Niklaas, België, geregistreerd onder Belgisch ondernemingsnummer 1007.951.150 en met Belgisch btw-nummer BTW BE 1007.951.150 (hierna ‘Mateza’ genoemd) biedt haar Opdrachtgeveren de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten tegen betaling vermeld op de website

1.2 Onderstaande Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elk order die geplaatst wordt de Opdrachtgever . Door het plaatsen van een bestelling via de website van Mateza aanvaardt de Opdrachtgever deze Voorwaarden, waardoor de Opdrachtgever instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

Artikel 2: Klacht

2.1 Bezwaar tegen factuur. Als de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur van Mateza, moet zij dit binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk laten weten. Als de Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vervalt haar aanspraak op correctie van de factuur.

2.2 Gevolgen van reclamatie. Een reclamatie van de Opdrachtgever schort haar betalingsverplichtingen niet op. Dit betekent dat ondanks het bezwaar, de Opdrachtgever de factuur binnen de afgesproken termijn dient te voldoen.

2.3 Onderzoeksplicht Opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om bij ontvangst van de goederen, diensten en werken deze direct te onderzoeken op zichtbare gebreken. Als er zichtbare gebreken zijn geconstateerd, dient de Opdrachtgever hierover binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk te reclameren bij Mateza.

2.4 Garanties en klachtenregeling. Naast de verplichting van de Opdrachtgever om tijdig te reclameren bij zichtbare gebreken, kan de Opdrachtgever ook aanspraak maken op garanties die worden gegeven door Mateza. Hiervoor geldt de klachtenregeling die door Mateza is opgesteld en op de website te vinden is.

2.5 Bewijslast bij reclamatie. Bij reclamatie van de Opdrachtgever rust de bewijslast op haar dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst. Als Mateza de reclamatie gegrond acht, zal zij overgaan tot herstel of vervanging van het geleverde.

2.6 Verjaringstermijn. Een reclamatie van de Opdrachtgever is alleen geldig als deze binnen een redelijke termijn is gedaan. Een redelijke termijn wordt in de wet niet genoemd, maar in de praktijk wordt een termijn van 2 maanden na ontdekking van het gebrek als redelijk beschouwd. Reclamaties die na deze termijn worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 3: Prijs

3.1 De prijzen die staan vermeld op de offerte verstuurd naar de Opdrachtgever, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW inbegrepen. De offerte is standaard 90 dagen geldig tot aanvaarding. De foto’s op de website worden strikt als voorbeeld bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs.

3.2 Prijzen en BTW. Alle door Mateza opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.

3.3 Aanvullende goederen, werken en diensten. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken.

3.4 Alle in aanvulling daarop door Mateza geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.

3.5 Wijzigingen in prijs. Door Mateza opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is Mateza gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.

3.6 Betalingstermijn. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

3.7 Verzuim. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever zal over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn, onverminderd haar overige verplichtingen.

3.8 Kosten van invordering. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van € 250,-.

3.9 Volgorde van voldoening. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Elke offerte van Mateza is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een offerte van Mateza kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever nog worden herroepen.

4.2 Aan een offerte van Mateza die een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een offerte van Mateza die gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4.3 Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Mateza. Offertes van Mateza kunnen uitsluitend onverkort door de opdrachtgever worden aanvaard, tenzij Mateza anders aangeeft.

4.4 Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Ontbinding en opzegging

5.1 Ontbinding door Mateza. Mateza kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

a. de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

b. de Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;

c. ten aanzien van de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;

d. de Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

e. de Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

5.2 Gevolgen van ontbinding. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Mateza bij tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.

5.3 Opzegging door partijen. Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door middel van een specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen de partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Mateza zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 6 Beëindiging of opschorting van de overeenkomst

6.1 Beeïndiging of opschorting van de overeenkomst. Als door overmacht nakoming van de overeenkomst zonder tekortkoming niet mogelijk is voor Mateza, heeft zij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.2 Definitie overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan Mateza is toe te rekenen. Voorbeelden hiervan zijn stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoringen, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen. Zowel indien deze voorkomen bij Mateza als bij haar toeleveranciers.

6.3 Gedeeltelijke nakoming. Als Mateza al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan voor het intreden van overmacht, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

6.4 Beroep op overmacht na vervaldatum. Mateza heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, zelfs als de niet-toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, pas intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Beperkingen op aansprakelijkheid. Mateza is niet aansprakelijk voor schade behalve in de gevallen beschreven in dit artikel.

7.2 Uitsluiting indirecte schade. Mateza is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.3 Voorwaarden voor aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Mateza ontstaat alleen als de Opdrachtgever Mateza schriftelijk en deugdelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Mateza ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

7.4 Overmacht. Mateza is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

7.5 Uitzondering op beperkingen. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mateza of haar leidinggevende ondergeschikten.

7.6 Verjaringstermijn. Elke aansprakelijkheid van Mateza vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van Mateza in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

Artikel 8 Vrijwaring

8.1 Vrijwaring bij niet-nakoming verplichtingen. De Opdrachtgever vrijwaart Mateza tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen.

8.2 Vrijwaring bij schade. De Opdrachtgever vrijwaart Mateza verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een opdracht. Indien de Opdrachtgever door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Opdrachtgever en/of de derde Mateza (mede) aansprakelijk kan of zal stellen, dient de Opdrachtgever Mateza daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen.

8.3 Afwikkeling aanspraken. De Opdrachtgever zal dergelijke aanspraken slechts afwikkelen in overleg met Mateza op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever jegens Mateza.

Artikel 9: Communicatie

9.1 Mateza is bereikbaar via het contactformulier op de website, e-mail, telefoon of per post op het volgende adres: Jasmijnenweg 7, 9100 Sint-Niklaas, België

9.2 Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Berichten via social media worden niet standaard beantwoord. Er wordt gestreefd om berichten binnen redelijke termijn te beantwoorden. Tijdens drukke periodes kan het langer duren om op berichten en mails te antwoorden.

Artikel 10: Privacy

10.1 De verantwoordelijke voor de verwerking, Mateza, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

10.2 De door de Opdrachtgever meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, reclame- en/of marketingdoeleinden.

10.3 De Opdrachtgever beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mateza, Jasmijnenweg 7, 9100 Sint-Niklaas, thibault@mateza.net gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

10.4 In geval van gebruik van gegevens voor directe marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot aan Mateza, Jasmijnenweg 7, 9100 Sint-Niklaas, thibault@mateza.net

10.5 Mateza behandelt de gegevens van de Opdrachtgever als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Mateza zelf heeft geen toegang tot het paswoord van de Opdrachtgever. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op thibault@mateza.net

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

11.1 Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

11.2 Het nalaten op gelijk welk moment door Mateza om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

12.1 Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Mateza. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

13.1 De Opdrachtgever aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – geschillen

14.1 Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant /opdrachtgever kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).